Czym jest rozwód z orzeczeniem winy?

Czym jest rozwód z orzeczeniem winy i jak się do niego przygotować? 

Rozwód z orzeczeniem winy został zdefiniowany w prawie rodzinnym (w art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) i wskazuje na to, który z małżonków ponosi winę o rozkładzie pożycia. Rozwód może odbyć się z wyłącznej winy męża, żony, obu stron albo bez orzekania o winie (sąd może zaniechać orzekanie o winie na zgodne żądanie obu małżonków).

Mowa tutaj o winie za rozkład pożycia, którą jest zachowanie małżonka, które narusza obowiązki określone zasadami prawa albo współżycia społecznego. Może to być działanie albo zaniechanie, które prowadzi do rozkładu pożycia małżeńskiego, który jest trwały i zupełny. Istotne jest, że zachowanie małżonka musi wynikać z jego woli. Jeżeli małżonek poważnie zachorował i to doprowadziło do rozpadu małżeństwa, wówczas nie mamy do czynienia z zawinionym zachowaniem.

O winie można mówić na przykład w przypadku zdrady, przemocy fizycznej lub psychicznej, hazardu czy ignorowania konieczności zaspokajania potrzeb rodziny. Do rozwodu z orzeczeniem o winie należy się odpowiednio przygotować. Oprócz zeznań obu stron konieczne będą też zeznania świadków. Warto przygotować również środki dowodowe. Mogą to być na przykład SMS-y, zdjęcia oraz nagrania audio i video czy notatki z interwencji policji.

Czy warto zdecydować się na rozwód z orzeczeniem o winie? 

Sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie trwają dłużej niż te bez orzekania. Zdarzają się jednak sytuacje, w których warto zdecydować się na taki krok. W przypadku pomyślnie zakończonej sprawy poszkodowany małżonek może otrzymać alimenty. Przesłanką może być pogorszenie sytuacji materialnej niewinnego małżonka na skutek rozwodu, a ich wysokość zależy od usprawiedliwionych potrzeb.