Windykacja należności – Warszawa

Rozumiejąc, jak istotna w sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwie jest płynność finansowa, oferujemy Państwu windykację należności w Warszawie. Skierowanie sprawy do kancelarii profesjonalnie zajmującej się tego typu przypadkami znacząco zwiększa Państwa szanse na odzyskanie pieniędzy i zachowanie dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki posiadanej wiedzy oraz doświadczeniu prowadzone przez nas działania nie tylko nie rozwlekają się w czasie, ale też często kończą się pomyślnym zamknięciem sprawy.

 

Windykacja przedsądowa

Warto dodać, że zabiegi, których się podejmujemy w Państwa interesie, nie ograniczają się jedynie do windykacji sądowej. Działamy w sposób pełny, szeroki i zdecydowany, a nasze kroki wymierzone są w skłonienie dłużnika do możliwie najszybszego zaspokojenia roszczeń. W ramach windykacji przedsądowej badamy sposób, w jaki dłużnik wywiązuje się z bieżących zobowiązań, wzywamy dłużnika do zapłaty, przesyłając mu monity oraz sprawdzamy przesłanki pozwalające zadłużonemu ogłosić stan upadłości. Badamy również stan majątku zadłużonego. Dzięki temu możliwe staje się przeprowadzenia działań egzekucyjnych, które są niekiedy jedyną drogą do odzyskania Państwa należności. Na tym etapie współpracujemy ze sprawdzonymi, doświadczonymi oraz skutecznymi kancelariami komorniczymi. Nasze zdecydowane działania z zakresu windykacji należności dyscyplinują dłużników, mobilizując ich do spłaty należności.

 

Windykacja roszczeń majątkowych w Warszawie

Nasza kancelaria w Warszawie w miarę możliwości wykonuje działania polubowne. Proces windykacji rozpoczynamy zatem od analizy umowy prawnej zawartej między stronami. Umowa ta może być źródłem informacji o warunkach spłaty długu, terminach płatności czy ewentualnych karach umownych. Jako radcy prawni doskonale znamy przepisy prawa dotyczących windykacji, co pozwala nam uniknąć naruszenia praw dłużnika. Następnie przechodzimy do negocjacji z dłużnikiem w sposób profesjonalny i rzeczowy. Celem rozmów jest osiągnięcie porozumienia co do warunków spłaty zadłużenia. Warto pamiętać, że negocjacje są jednym z najważniejszych etapów procesu windykacji, gdyż umożliwiają uniknięcie długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych.

Warto wiedzieć, że dług może ulec przedawnieniu, co ma istotne konsekwencje dla procesu windykacji należności, która po upływie określonego terminu przestanie być egzekwowalna. W Polsce terminy przedawnienia regulowane są przez Kodeks cywilny. Terminy przedawnienia różnią się w zależności od rodzaju roszczenia. W przypadku roszczeń związanych z umowami o świadczenie usług czy dostarczenie rzeczy ruchomych, termin przedawnienia wynosi 3 lata. Natomiast dla roszczeń związanych z umowami o świadczenie usług budowlanych czy wynajmu nieruchomości, termin przedawnienia wynosi 6 lat. W niektórych przypadkach terminy przedawnienia mogą być zawieszone lub przedłużone, na przykład w sytuacji zawarcia nowej umowy spłaty długu.