Jak można odwołać się od decyzji ZUS?

Jak przygotować pismo odwoławcze do ZUS?

Zasadą jest, iż pismo odwoławcze powinno mieć formę pisemną lub ustną do protokołu. Odwołanie musi mieć także stosowną formę, składać się z elementów takich, jak oznaczenie wydanej przez ZUS decyzji, uzasadnienie składanego przez ubezpieczonego wniosku, zarzutów wobec otrzymanej decyzji oraz podpis osoby ubezpieczonej, ewentualnie jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Oczywiście w piśmie można zawrzeć również dodatkowe elementy, zdarza się, że jednym z nich jest żądanie powołania biegłego, w celu poznania jego opinii. Poprawnie przygotowany wniosek należy złożyć do właściwego sądu, jednak zawsze za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał zaskarżaną decyzję. Ważne, by ubezpieczony zadbał o pokwitowanie dostarczanego dokumentu. Istnieją dwa sposoby, pismo można wysłać listem poleconym z opcją potwierdzenia odbioru lub złożyć osobiście w ZUS, przy czym na przygotowanej kopii należy uzyskać podpis pracownika potwierdzający dostarczenie pisma. 

Właściwy organ i termin złożenia odwołania

Na złożenie odwołania ubezpieczony ma miesiąc. Termin zaczyna płynąć w dniu dostarczenia decyzji, o czym można dowiedzieć się z art. 4779 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku jakichkolwiek problemów z przygotowaniem pisma odwoławczego warto korzystać z porad prawnych udzielanych np. przez radców prawnych. Wątpliwości może nastręczać wybór organu, do którego skierowane ma być odwołanie od decyzji ZUS. Większość pism tego rodzaju powinna trafić do sądu okręgowego, jednak część należy zaadresować do sądu rejonowego. Będą to sprawy dotyczące:

  • zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, porodowych i pogrzebowych, a także rodzinnych i wyrównawczych,
  • świadczeń rehabilitacyjnych,
  • ustalenia niepełnosprawności,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • różnego rodzaju odszkodowań: z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do i z pracy, choroby zawodowej, a także wypadku lub choroby związanej z czynną służbą wojskową, lub mundurową (Policja, ABW, PSP, służba więzienna itp.).