Jak rozwiązać spór pozasądowo?

Różnice w interesach osób fizycznych lub prawnych prowadzą do powstawania sporów, które muszą być rozwiązane przez odwołanie się do obowiązujących przepisów. Tradycyjną metodą rozstrzygania, która ze stron oraz w jakim zakresie ma rację, jest skierowanie pozwu do sądu. Taki sposób dochodzenia swoich praw wiąże się natomiast ze sporymi wydatkami, a nierzadko również z koniecznością stosunkowo długiego oczekiwania na wyrok. Istniejące regulacje w wielu przypadkach dotyczących prawa cywilnego, a niekiedy także karnego dopuszczają skorzystanie z rozwiązania polubownego i dojścia przez strony do porozumienia. Nie oznacza to jednak, że będzie można wówczas obejść się bez pomocy adwokata lub kancelarii radcy prawnego. W Warszawie pomoc w sprawach tego typu można znaleźć w kancelarii Andrzej Arendarskiego i Marka Stejblisa oferującej wsparcie w negocjacjach, mediacjach i arbitrażu.

 

Negocjacje

mediacje

Negocjacje mają na celu dojście do porozumienia i zawarcie ugody między stronami pozostającymi w sporze. Zainteresowani przedstawiają swoje stanowiska i argumenty na ich poparcie oraz określają jakie rozwiązanie mogłoby je usatysfakcjonować. W ramach negocjacji każda ze stron decyduje się na pewne ustępstwa, co pozwala na osiągnięcie porozumienia.

Mediacje

Mediacje są podobne do negocjacji, jednak w tym przypadku za prowadzenie sprawy odpowiada zawodowy mediator, który działa w celu doprowadzenia do ugody i jest niezależny od obu stron sporu. Przystąpienie do mediacji jest w pełni dobrowolne, a obie strony muszą zaakceptować wypracowane wspólnie porozumienie. Warto pamiętać, że w przypadku mediacji kluczowe jest poszukiwanie rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało obie zaangażowane strony.

Arbitraż

Arbitraż polega na odwołaniu się do decyzji sądu polubownego, który jednak nie jest przedstawicielem państwa. Jego uprawnienia wynikają ze zgody obu stron co do poddania się takiemu postępowaniu i zaakceptowaniu rozstrzygnięcia. Z arbitrażu szczególnie często korzysta się w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Arbitraż wiąże się ze znacznie szybszym uzyskaniem werdyktu.