Jakie są skutki upadłości układowej?

Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik utracił  zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych i jednocześnie trwa więcej niż 3 miesiące. Niewątpliwie jest to trudna sytuacja, która może rodzić wiele stresu i nieprzyjemności. Możliwe jest jednak złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, który może rodzić różne skutki prawne. Obecnie wielu zainteresowanych dopytuje o tzw. upadłość układową. Czym jest ta instytucja i jakie rodzi skutki prawne?

 

Czym jest upadłość układowa w poprzednim a obowiązującym stanie prawnym?

Na samym wstępie należy wyraźnie podkreślić, że upadłość układowa nie istnieje od końca 2015 roku. Wcześniej zagadnienie to regulowała ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze, która z początkiem 2016 roku uległa gruntownej nowelizacji. Zmiana dotyczyła nie tylko nazwy aktu prawnego, ale także wielu zawartych w niej regulacji.

spotkanie układowe w firmie

Upadłość układowa w rozumieniu ówczesnego stanu prawnego miała na celu maksymalne zaspokojenie wierzycieli. Jak sama nazwa wskazuje, narzędziem pomocniczym w postępowaniu upadłościowym była właśnie możliwość zawarcia układu. Współcześnie wygląda to jednak nieco inaczej, bowiem pojęcie upadłości układowej w ogóle nie funkcjonuje.

Obecnie termin układu można spotkać w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Art. 3 aktu prawnego mówi, że celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Różnica polega przede wszystkim na tym, że układ zawierany jest przez dłużnika, a nie już upadłego. Dodatkowo w postępowaniu bierze udział doradca restrukturyzacyjny.

 

Konsekwencje postępowania układowego

Zajmując się sprawami majątkowymi w Warszawie, nasi klienci często pytają nas o konsekwencje prawne postępowania układowego. Jak już zostało wspomniane, jest to możliwość dokonania restrukturyzacji bez konieczności ogłaszania upadłości. Samo otwarcie postępowania jest zarazem ochroną dla dłużnika, bowiem nie jest wówczas możliwe wszczynanie egzekucji, zaś wszczęte z reguły ulegają zawieszeniu.