Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Akt oskarżenia musi zostać wniesiony w odpowiednim terminie. Prokurator ma na to czternaście dni od zamknięcia dochodzenia lub zaakceptowania (bądź zmiany) aktu oskarżenia sporządzonego w jego trakcie przez policję. Jeśli podejrzany został w tym czasie tymczasowo aresztowany i znajduje się aktualnie w areszcie, termin ten ulega zmniejszeniu do siedmiu dni. Wskazane terminy są jednak jedynie instrukcyjne, więc jeśli z jakiegoś powodu prokuratura nie zdąży sporządzić aktu oskarżenia w wyznaczonych ramach czasowych, wciąż będzie miał on moc prawną.

Co musi znajdować się w akcie oskarżenia?

Prawidłowo sporządzony akt oskarżenia musi zawierać szereg istotnych elementów. Osoba oskarżona oraz jej obrońca powinni zapoznać się z nim niezwykle skrupulatnie, ponieważ może mieć on ogromne znaczenie dla zbudowania przez nich właściwiej strategii. W dokumencie tym nie może zabraknąć następujących informacji:

  • dane osoby oskarżonej, w tym między innymi jej imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail (ewentualnie informacja o ich nieposiadaniu przez oskarżonego lub braku możliwości uzyskania tych informacji)
  • wskazanie zastosowanych środków zapobiegawczych
  • informacje na temat zabezpieczenia majątkowego
  • dokładne określenie czynu zarzucanego oskarżonemu oraz szczegółowe informacje na jego temat, takie jak miejsce, czas, okoliczności oraz skutki, w tym przede wszystkim wskazanie zaistniałej w jego wyniku szkody
  • wskazanie przepisów, które dotyczą opisywanego czynu
  • określenie, który sąd ma zająć się rozpatrzeniem sprawy

W niektórych przypadkach akt oskarżenia musi zawierać również uzasadnienie. Można je pominąć, jeśli postępowanie przygotowawcze zakończyło się dochodzeniem.